بازار خرید خرما جهرم باکیفیت

بازار خرید خرما جهرم باکیفیت پس از مطرح کردن تغییرات فروش در خود توانسته بیش از گذشته نرخ رشد را افزایش دهد.
همواره ریسک بیشتر برابر است با سود بیشتر و این کار در بسیاری از مراکز فروش به فراموشی سپرده می شود. این که بازار های خرید خرما جهرم توانسته است با تغییراتی در فروش خود انواع خرما باکیفیت را به راحتی توزیع کنند نیز مدیون همین امر می باشد.
یعنی نرخ رشد فروش انواع خرما جهرم وقتی افزایش می یابد که تغییرات سازنده ای در روند فروش ایجاد شود و بازاریان نیز همه پذیرای آن باشند.
منبع: بازار خرما ایران