بازار خرید خرما خارک مرغوب

بازار خرید خرما خارک مرغوب بعد از برداشت اولیه ی خرما داغ است زیرا خریداران خرما خارک حاضرند بهای بیشتری را برای این محصول بپردازند.
خرما خارک مرغوب طعمی دارد که هر کسی نمی تواند آن را بپسندد و بنابراین بازار هدف آن افراد خاصی هستند که تمایل دارند این طعم را استفاده کنند. کوچک بودن بازار هدف فروش خرما خارک را در هنگام برداشت داغ تر می کند.
زیرا که اکثر خریداران خرما خارک در بازار خرید حاضرند قیمت بالاتری نیز بپردازند تا بهترین خرما خارک را بدست آورده و بنابراین بهای بیشتر آن را به جان می خرند.
منبع: بازار خرما ایران