تولیدی خرما خاصویی فله

تولیدی خرما خاصویی محصولات را به صورت فله در بازار عرضه کرده و وظیفه ی بسته بندی آن به عهده ی گروه های دیگر است.
از آنجا که اکثر تولیدی های خرما خاصویی حجم کمی از محصول را در بازار عرضه می کنند به صرفه تخواهد بود که برای تولید انواع خرما خاصویی و بسته بندی آن از ادوات و حتی تجهیزاتی استفاده کنند. به همین علت است که تولیدی خرما خاصویی این محصول را به صورت فله در بازار عرضه کرده و سعی می کند تا با بهترین مراکز بسته بندی ارتباط پیدا کرده تا انواع خرما بسته بندی را نیز در بازار شاهد باشیم. این دو وظیفه ی بزرگ در تولیدی های بزرگتر با یکدیگر تلفیق شده است.
منبع: بازار خرما ایران