تولید کننده خرما مضافتی جیرفت

در شهر جیرفت تولید کنندگان بسیاری هستند که خرما مضافتی را به طور عمده تولید می کنند و برای فروشی بیشتر وارد بازار ها می کنند.
اگر بخواهیم در کشور ایران یک شهر فعال در عرصه تولید خرما مضافتی نام ببریم شهر جیرفت گزینه مناسبی می باشد. شرایط آب و هوایی و اقلیم مناسب شده تا در این شهر نخلستان های بزرگی ایجاد شود و خرما های مضافتی را در درجه های کیفی مختلفی به طور عمده تولید کنند.