شرکت صادرات خرما پیارم درجه سه

شرکت های صادراتی خرما پیارم درجه سه برای افزایش میزان فروش خود معمولا این خرما ها را به طور عمده در معرض فروش اینترنتی قرار می دهند.
بهترین نوع خرمای تولید شده در کشور ایران خرما پیارم است که خود دارای درجه های کیفی مختلفی هستند. از جمله خرما های مذکور در بازار ها خرما پیارم درجه سه است که از سطح کیفی پایین تری برخوردار می باشند. این خرما ها به وسیله شرکت های صادراتی در بازار های جهانی ارائه می گردند.