صادرات خرما خارک درجه یک

صادرات خرما خارک درجه یک از مرزهای زمینی بیشتر از سایر مرزها انجام می شود زیرا که خریداران انواع خرما اغلب کشورهای همسایه می باشند.
با صادرات انواع خرما خارک اغلب شهرهای برون مرزی نیز با این محصول آشنایی پیدا کرده و به وفور صادرات ان رونق خواهد یافت. اغلب مرزهایی که برای صادرات خرما خارک استفاده می شود مرزهای زمینی هستند زیرا کشورهای هدف صادرات خرما درجه یک ایرانی کشورهای همسایه می باشند.
هنوز هم ایران نتوانسته است بهترین انواع خرما خارک را در بازار های اروپایی عرضه کند و این ضعف بازاریابی و شاید صادرات را در ایران نشان می دهد
منبع: بازار خرما ایران