قیمت تولید حبه خرما بسته بندی در سه طعم

قیمت تولید حبه خرما بسته بندی در سه طعم به صورت جداگانه تعیین شده تا این تفاوت ها برای مشتریان نیز مشهود باشد.
با یکسان سازی قیمت انواع حبه خرما با طعم های مختلف مشتریان به نوعی بدبینی می رسند و این بدبینی از قدرت فروش تولیدکنندگان حبه خرما می کاهد.
به همین دلیل معمولا قیمت تولید حبه خرما در طعم های مختلف به صورت جداگانه تعیین شده و روی بسته بندی ان درج می شود. این کار باعث شده تا خریداران بتوانند تفاوت ها را ببینند و خود برای خرید میان سه طعم حبه خرما انتخاب کنند.
منبع: بازار خرما ایران