قیمت تولید خرما هلیله تازه

قیمت تولید خرما هلیله تازه متناسب با تکنولوژی بکار رفته در برداشت و بسته بندی و استفاده از آن توسط تولیدکنندگان تغییر می کند.
مغایرت در قیمت تولید خرما هلیله در بازار نشان می دهد که عاملی وجود دارد که تولیدکنندگان از آن به روش های مختلفی استفاده می کنند و همین نرخ انواع خرما تازه را تغییر می دهد.
بررسی ها نشان داده که دستگاه های بسته بندی و برداشت به صورت صنعتی و سنتی قرار داشته و به همین دلیل این عوامل منجر به تغییر قیمت تولید در بازار می شوند.
منبع: بازار خرما ایران