قیمت خرما مضافتی درجه یک بوشهر

قیمت خرما مضافتی درجه یک بوشهر به جهت توسعه ی بازارهای هدف به نسبت سال های گذشته تغییری نداشته و کیفیت آن افزایش یافته است.
برخی از مراکز فروش برای افزایش سهم بازار خود و توسعه ی محصولات در مناطق مختلف سعی می کنند تا قیمت خرما مضافتی را پایین اورند. البته که پایین اوردن قیمت انواع خرما درجه یک بوشهر به نفع مردم است اما نباید همراه با کاهش کیفیت باشد.
در واقع قیمت خرما مضافتی باید متناسب با سطح کیفی محصول باشد و اگر کاهش نرخ این سطح را کاهش دهد می بایست از پایین امدن قیمت آن جلوگیری کرد.
منبع: بازار خرما ایران