قیمت روز خرما زرد جنوب

قیمت روز خرما زرد جنوب پس از ارزیابی های موثر در بازار توسط ناظران این صنعت تعیین شده و به تمامی مراکز در سراسر کشور ارسال می گردد.
تعیین قیمت مبتنی بر مرکز خرید و فروش خرما موجب می گردد تا این صنعت در بازار با روال خوبی پیشرو شود. در واقع این مراجع و ناظران مرتبط با بازار خرما هستند که قیمت روز خرما را مشخص کرده و براساس نوع آن از یکدیگر تفکیک می دهند.
بعد از آن به راحتی توسط مراکز فروش انواع خرما زرد جنوب خرید و فروش می شود و با قیمتی که برای این مراکز ارسال شده است یک هماهنگی کلی در سراسر کشور ایجاد خواهد شد.
منبع: بازار خرما ایران